deutsch       english       español       français      italiano
      にほんご       nederlandse       polska       português        русский      中国人


De binnenwereld beschermen - geweld voorkomen

Elmar H. SupeDr. Elmar Supe (overleden 2003) was academisch directeur van het Instituut voor Onderwijskunde van de Universiteit van Vechta voor algemene pedagogie en sociale pedagogie. Daarvoor werkte hij bij banken, scholen en universiteiten en werkte hij 18 jaar bij ministeries van de regering van Nedersaksen als adviseur voor verslavings- en drugsvraagstukken. Het heeft hem jarenlang betrokken bij de opleiding van verslaafdenassistenten bij het Guttempler-Bildungswerk. Hij pleitte voor de oprichting van gemeentelijke preventieraden en "interne milieubescherming".

Neem de tijd om de mooie dingen in het leven te zien en te genieten.

Er wordt vaak over preventie gesproken, maar alleen wanneer het te laat is, wanneer verslaafden of drugsverslaafden hun omgeving belasten of wanneer ernstige misdrijven, zoals xenofobe aanvallen, worden betreurd. Dan klinkt de oproep tot preventie - in de zondagse toespraken - wat te laat is.

"Vervolgens worden "ronde tafels" gevormd, projecten gepland of acties en demonstraties gehouden. Niet alleen de "te laat", maar ook de specifieke procedures, bijvoorbeeld tegen criminaliteit, verslaving of drugs, zijn problematisch. Uitgebreide gezondheidsbevordering en preventie, die ik binnenmilieubescherming noem, zijn noodzakelijker dan acties en specifieke projecten.

Preventie is noodzakelijk.

De beslissende vraag is: hoe kunnen we dit zo veel mogelijk voorkomen? Bestuur en politiek vragen zich af: hoe kunnen we preventie zo kosteneffectief mogelijk maken? De HOE is dus de beslissende vraag. In geen geval mogen de verantwoordelijken hun kop in het zand steken.

Maar niet alleen verslaving en misbruik van verslavende stoffen vormen een uitdaging voor preventie, maar ook vele andere fenomenen die elkaar in aanzienlijke mate beïnvloeden: geweld, bijvoorbeeld op school, in het gezin, tegen buitenlanders, criminaliteit met inbegrip van georganiseerde misdaad, seksueel misbruik waaraan de slachtoffers hun hele leven lang lijden, eetstoornissen zoals eetbuien en anorexia, afhankelijkheid van medicijnen, illegale drugs en gokken, andere niet-substantiegerelateerde verslavingen, suïcidale risico's, verwaarlozing en adolescente culten. Het moet al deze problemen in hun verschillende verschijningsvormen voorkomen, maar vaak alleen wanneer iets zichtbaar is geworden voor het publiek, bijvoorbeeld wanneer drugs of geweld op school om actie vragen. Er is een late reactie, zelfs een overreactie.

Ze zetten vaak ronde tafels op waar dezelfde mensen aan zitten, ongeacht welk "dissociaal" gedrag, d.w.z. gedrag dat afwijkt van de maatschappij en haar waarden, moet worden benaderd. Zij zoeken naar oorzaken en mogelijkheden om dergelijke negatieve gebeurtenissen te voorkomen of te verminderen. Alle werkgroepen komen tot soortgelijke resultaten, omdat zowel voorwaardelijke factoren als tegenmaatregelen voor alle vormen van dissociaal gedrag identiek zijn.

Preventie is leren, opvoeden, empowerment en stimuleren van het leven

De weg naar verslavingspreventie druist in tegen deze beginselen. Het leven is iets moois en positiefs, het is geen verslaving. De Portugezen noemen hun preventie "Projecto VIDA", d.w.z. "LiFe-project".

Verslavingspreventie, die in scholen wordt beoefend, is vaak negatief georiënteerd, naast de vreselijke negatieve gevolgen. Het geeft informatie die niet nuttig is, vaak zelfs nieuwsgierigheid opwekt en daarom gevaarlijk is. De procedure is vergelijkbaar voor andere symptomen. Het negatieve wordt benadrukt, gegevens en misdaden worden gepresenteerd en er wordt een zekere kennis van drugs overgedragen.

We weten echter dat informatie alleen niet preventief is. Het gaat ook over gevoelens, houdingen, houdingen, houdingen en competenties, over wat Adolf Busemann al in 1931 zei:

"Ieder mens heeft een minimum aan contact met de natuur nodig, van alleen zijn en gezelschap, van vreugde, respect, vertrouwen en succes, van eigendom, vrije tijd en stilte en van verheffing boven het dagelijks leven en de vergankelijkheid in een ritmische herhaling.

Informatie en afschrikking hebben geen preventieve werking

Een stortvloed aan informatie, hoe groot ook, is niet voldoende - ook al wordt deze verpakt en in glanzende brochures overgebracht. We moeten voorkomen met verschillende middelen en methoden.

Een van die nieuwe concepten is de bescherming van de binnenwereld. Ik zou het willen vervangen door verslaving en drugspreventie en vele andere specifieke preventiepraktijken. Interne milieubescherming is gezondheidsbevordering en preventie in de zin van de WHO. Het is een zaakgericht, holistisch, sociaal of systemisch en bovenal positief.

Deze interne wereldbescherming is niet gericht op drugs, verslavende stoffen, geweld en gegevens, maar op mensen, hun capaciteiten, vaardigheden en talenten, maar ook op hun moeilijkheden en problemen. Hij wil het immuunsysteem versterken en vitaliteit overbrengen.

Interne milieubescherming is even belangrijk als milieubescherming

Het moet dezelfde prioriteit krijgen als de bescherming van het milieu! Concreet betekent dit dat de bescherming van de interne wereld, net als de bescherming van het milieu, een eigen infrastructuur, eigen middelen, instellingen en werknemers moet hebben, dat wil zeggen vertegenwoordigers en verantwoordelijken.

De bescherming van het milieu heeft ons laten zien dat een heroverweging de houding en het gedrag heeft veranderd, waardoor de vervuiling en de aantasting van het milieu zijn afgenomen. Op dezelfde manier zijn veranderingen in houding en gedrag mogelijk tegen vervuiling en vernietiging binnenshuis.

Deze radicale heroverweging is ook hier nodig als we in Duitsland geen Amerikaanse voorwaarden willen krijgen. Maar dit is de manier waarop we te werk gaan, zoals blijkt uit de misdaadstatistieken en -verslagen van de politie - ook van scholen. Als we bedenken dat de meeste misdaden niet bekend zijn en niet worden opgelost, is de ontwikkeling bedreigend.

Vanuit mijn workshops over dit onderwerp gaan de deelnemers met deze gedachten naar huis: "Ik kan veel doen! Ik ben belangrijk! Ik ben niet machteloos! Ze krijgen ook een aantal concrete tips en hulp van elkaar, zoals versterken, tijd hebben, luisteren, anderen vertrouwen geven, het kind het gevoel geven dat het waardevol is en positief denken.

Politici op alle niveaus moeten echter ook inzien dat het hoog tijd is om meer te doen voor preventie. Er wordt enorm veel geld uitgegeven aan de behandeling van symptomen, zoals ziekte, invaliditeit, criminaliteit, veel te weinig, maar er wordt veel te weinig geïnvesteerd in preventie. De mismatch is ongeveer 99 tot 1.

De oorzaken en preventieconcepten zijn onderling uitwisselbaar

Zowel de oorzaken als de preventieconcepten voor verschillende symptomen zijn onderling verwisselbaar, zoals gemakkelijk te zien is in vergelijkende studies. Het is effectiever om de specifieke preventieve activiteiten te combineren om ze een sterker en effectiever effect te geven, om ze voor de lange termijn te plannen en uit te voeren. Preventieve maatregelen bundelen is zinvol omdat individuele activiteiten vervagen en bevindingen niet worden omgezet in maatregelen als er geen druk meer is. Dan is er, behalve praten, bijna niets gebeurd.

Bovendien zijn de middelen voor preventie hoe dan ook zeer bescheiden en vaak beperkt in de tijd. Zorgvuldige, competente, vroegtijdige en continue preventie is zeldzaam en blijft versnipperd. Het Instituut voor Therapieonderzoek in München beschrijft de situatie op het gebied van preventie in Duitsland als desolaat - en terecht - in een deskundige opinie voor het federale centrum voor gezondheidsvoorlichting.

Specifieke preventie-inspanningen leiden vaak tot een botsing van competenties, wat vaak leidt tot een juxtapositie of zelfs een conflict. De indruk bestaat dat sommige leiders en instellingen zichzelf, hun belangen, hun imago, hun middelen en niet zozeer de grote gemeenschappelijke taak van preventie zien.

Laten we ons richten op de zin van het leven en de waarden in plaats van op verslaving of geweld

Ze concentreren zich ook bijna uitsluitend op hun "eigen" symptoom, bijvoorbeeld verslaving of criminaliteit, in plaats van op positieve alternatieven zoals het vinden van betekenis en waardeoriëntatie. In dit opzicht kunnen wrijvingsvlakken worden verminderd en kunnen werknemers en middelen dus meer worden ingezet wanneer samenwerking, coördinatie en holistische preventie worden verbeterd.

Wat betekent dit concreet?

1. Specifieke preventie is niet mogelijk, omdat preventie als onderdeel van het onderwijs altijd effectief wordt tegen de destructieve.

2. Specifieke preventie, bijvoorbeeld drugspreventie en specifieke werkgroepen, kunnen worden afgeschaft.

3. Het specifieke karakter van individuele preventiestrategieën wordt door instellingen en werkgroepen opgenomen in een holistische benadering van gezondheidsbevordering en preventie in het kader van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het doel is het creëren van gezonde leefomgevingen, het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden en netwerkactiviteiten.

4. In scholen, bedrijven en gemeenschappen worden werkgroepen gevormd om alle vormen van dissociaal gedrag op een oorzaakgerichte en maatschappelijke manier te voorkomen.

Dus wanneer werkgroepen concepten ontwikkelen en implementeren die structurele omstandigheden en persoonlijke omstandigheden verbeteren, kinderen en jongeren, ouders, gezinnen en leerkrachten versterken, oriëntatie geven met goede voorbeelden en duidelijke grenzen, het mogelijk maken om het leven te leren in relaties en vrije ruimten, die een verscheidenheid aan actiecompetenties, conflictoplossing en crisisbeheersingsstrategieën overbrengen, dan is dit effectief tegen vele vormen van dissociaal gedrag, zoals overal waar op deze manier in de praktijk gewerkt wordt. Op deze manier zouden de beschikbare bescheiden middelen en krachten worden gebundeld. Dit maakt ze effectiever en op de lange termijn meer beschikbaar - een onmisbare voorwaarde voor een professionele planning en continu werken. Uit grootschalige programma's weten we dat ze zelden de basis bereiken, dat ze specifiek zijn, vaak voor actuele incidenten, en dat ze te vroeg eindigen.

Mensen in staat stellen hun problemen en conflicten op te lossen

Onze leerkrachten zijn niet voorbereid op de vele studenten, problemen en uitdagingen waarmee ze vandaag en morgen op school worden geconfronteerd. Dit geldt met name voor geweld en drugs. Opleiding alleen is niet voldoende, maar ook onvoldoende. Als je hulpeloosheid en gevoelens van machteloosheid wilt overwinnen, leg dan al tijdens de training de basis en voer een programma consequent en continu uit en zet het voort!

Ook ouders zijn onvoldoende toegerust voor hun belangrijke taak. De media berichten dagelijks over partnerconflicten, huwelijksgeschillen en familietragedies. Misbruik, alcohol, drugs, geweld en criminaliteit spelen elkaar vaak in de kaart.

Dit is niet alleen te wijten aan een gebrekkige levensvoorbereiding, maar ook aan een gebrek aan communicatie- en conflictoplossingsvaardigheden. Deze tragedies, die zich dagelijks in verschillende facetten voordoen - kinderen en vrouwen lijden alsof ze lange tijd in het martelaarschap zijn - zijn voor mij de beslissende motivatie om op dit gebied te werken. Burgers - inclusief leerkrachten - zijn enthousiast over gezondheidsbevordering en preventie omdat het angsten en zorgen, verwondingen, ontberingen en de dood kan verminderen.

Het doel is om mensen in staat te stellen hun problemen en conflicten op te lossen, niet te vluchten voor misbruik, drugs, alcohol, geweld en criminaliteit, maar om hun leven op een verantwoorde en positieve manier vorm te geven.

Fondsen voor symptoombehandeling in vergelijking met preventie zijn in een verhouding van 99:1

Politici moeten ook erkennen dat lippendienst niets doet en dat interne veiligheid niet kan worden bereikt door strengere wetten en een toename van de politiemacht alleen. De gevolgen van een besparing hier op de verkeerde plaats zullen binnenkort moeten worden betaald. Effectieve bescherming van de binnenwereld moet beginnen in gezinnen, kleuterscholen en scholen, ook in jeugd- en sportgroepen: omdat dissociaal gedrag ontstaat in het sociale proces en alleen daar kan worden voorkomen.

Maar de kernvraag blijft wat we zelf kunnen doen, wat ieder van ons kan doen voor een effectieve bescherming van de innerlijke wereld. Zeven suggesties:

1. Een belangrijk aandachtspunt is om kinderen, jongeren en volwassenen sterk te maken, want de belangrijkste oorzaak van dissociaal gedrag is altijd een zwakte. Het doel is om talenten te ontdekken en te bevorderen, het gevoel van eigenwaarde en veerkracht te versterken door middel van zelfwerkzaamheid, participatie, bemiddeling van succes of het opbouwen van een relatie.

2. Er zijn niet alleen negatieve ontwikkelingen. Er wordt alleen over gerapporteerd. Als we inspecteren, een "positieve bril" opzetten, ontdekken we veel goede dingen

Het doel is het bevorderen van positieve ontwikkelingen en het inspireren, communiceren en stimuleren van succes met goede voorbeelden en voorbeeldgedrag. Veel mensen, particulieren en vertegenwoordigers van instellingen kunnen hieraan deelnemen.

3. Als we de vraag naar verslavende stoffen willen voorkomen, moeten we vooral jongeren aantrekkelijke alternatieven en gelijkwaardige, realistische, avontuurlijke en ervaringsgerichte alternatieven bieden. Dit wordt bijvoorbeeld ervaren in vriendschappen, in sociale, kerkelijke of politieke betrokkenheid, in joint ventures op vele gebieden zoals sport, spel, dans, muziek, theater, cultuur, kunst, natuur, wandelen, dieren, talen, technologie, wetenschappen of het buitenland. Dit geldt ook voor volwassenen.

Hier moet de gezondheidsbevordering een algemene maatschappelijke benadering volgen. Het moet niet alleen een zaak zijn voor scholen, jeugdzorgdiensten en deskundigen, maar het is de taak en de kans van iedereen.

Openheid, geloofwaardigheid en waardering creëren een goede sfeer en de basis voor een omgeving waarin iedereen zich prettig voelt.

Aantrekkelijke alternatieven bieden voor de vraag naar verslavende drugs

4. De bestaande kennis en goede concepten moeten snel worden geïmplementeerd. Zo heeft de Commissie voor Geweld van de federale regering in 1990 voorstellen gedaan om geweld te voorkomen: geen overreactie van de staat, versterking van het juridisch bewustzijn, criminelen mogen niet leren van "succes", versterking van het vermogen van gezinnen en scholen om op te voeden, vermindering van angsten en mislukkingen, versterking van jeugdwerk, juridisch onderwijs en gezinspedagogie, hulp in plaats van straffen, opleiding van ouders en leerkrachten, vermindering van de weergave van geweld in de media. Dit betekent ook dat alle preventie-inspanningen worden geïntegreerd in totaalconcepten en dat alles wat ongeschikt is gebleken, wordt afgeschaft: Eenmalige acties, 'flash in de pan', informatie en projecten alleen. Afschrikking, pessimisme en uitsluiting stimuleren verkeerde ontwikkelingen.

5. Als er al enkele jaren een milieueffectbeoordeling wordt uitgevoerd, is het logisch dat er ook een interne milieueffectbeoordeling plaatsvindt voor alle belangrijke beleidsbeslissingen waarin rekening wordt gehouden met de legitieme belangen van veiligheid en gezondheid, van kinderen, jongeren, gezinnen en ouderen.

Naast de jeugd-, sociale en gezondheidsautoriteiten heeft de politie hier ook uitstekende mogelijkheden om in een "gemeentelijke preventieve raad" in een vroeg stadium een actieve rol te spelen, in plaats van misdaden op te lossen en criminelen op een reactieve manier te beveiligen.

De kern van de zaak is de vraag: "Hoe gaan we met elkaar om?

6. We weten dat we in crisissituaties, problemen en conflicten niet alleen maar negatieve dingen moeten zien, niet alleen maar hopeloosheid.

In plaats daarvan geven ze een gevoel van leven en positieve mogelijkheden die nieuwe perspectieven openen. Wat hier belangrijk is, is gevoeligheid, begrip, kalmte, kalmte, vreugde, vertrouwen, maar vooral een positieve houding van verwachting en zorgzaamheid.

7. Last but not least is het belangrijk dat volwassenen geen grove fouten maken en de juiste prioriteiten stellen. De kern is de vraag: "Hoe gaan we met elkaar om? Ethiek, een systeem van waarden, geloofwaardigheid en voorbeeldig gedrag zijn in trek

Alleen duidelijke standpunten kunnen helpen. Dat betekent geen "laisser-faire", geen "recht op intoxicatie", geen "salamitactiek" naar vrijlating, maar een consequent en onmiskenbaar NEE tegen drugs en geweld!

Interieurbescherming in de wereld betekent ook een onbeperkt JA in woord en daad voor het leven, voor de menselijke waardigheid, waardering en toekomst en dus voor meer veiligheid, gezondheid en welzijn.

Impressum       Privacy     Afbeeldingen: www.pixabay.com