HOME 1    nederlandse    HOME 2


Privacyverklaring


1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon
1.1 Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw belangstelling. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. In deze context zijn persoonsgegevens alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.
1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) is Dr. Harald Renner, Nordstr. 11, 34630 Gilserberg, Duitsland, e-mail: hrenner@optipage.de. De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
1.3 Deze website gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijvoorbeeld bestellingen of vragen aan de controller) te beschermen. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de string "https://" en het slotsymbool in de regel van uw browser.

2) Gegevensverzameling bij bezoek aan onze website
Wij verzamelen alleen gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogenaamde "server log files"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te tonen:
- Onze bezochte website
- Datum en tijd op het moment van toegang
- Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
- Bron/referentie van waaruit u de pagina bereikte
- Gebruikte browser
- Gebruikt besturingssysteem
- IP-adres in geanonimiseerde vorm gebruikt
De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens worden niet doorgegeven of op andere wijze gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor om de logbestanden van de server achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor onrechtmatig gebruik.

3) Koekjes
Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina's gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat zijn opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden verwijderd na het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser afsluit (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons in staat uw browser bij een volgend bezoek te herkennen (permanente cookies). Als cookies worden ingesteld, verzamelen en verwerken zij bepaalde gebruikersinformatie zoals browser- en locatiegegevens en IP-adreswaarden in individuele mate. Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie.
Voor zover persoonsgegevens ook door door ons geïmplementeerde individuele cookies worden verwerkt, geschiedt de verwerking overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. b DSGVO in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f DSGVO ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij een optimale functionaliteit van de website alsmede een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het paginabezoek.
Wij werken niet samen met reclamepartners en geven uw persoonlijke gegevens niet door aan derden.
U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over de aanvaarding ervan of de aanvaarding van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U vindt deze voor de respectieve browsers onder de volgende links:
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/de-de/microsoft-edge/temporäres-zulassen-von-cookies-und-website-daten-in-microsoft-edge-597f04f2-c0ce-f08c-7c2b-541086362bd2
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chroom: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html
Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

4) Contact met ons opnemen
Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld per e-mail), worden persoonsgegevens verzameld. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te beantwoorden of om contact met u op te nemen en de bijbehorende technische administratie. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang om aan uw verzoek te voldoen overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Uw gegevens worden gewist na de definitieve verwerking van uw verzoek. Dit is het geval wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de betrokken aangelegenheid definitief is opgehelderd en mits er geen wettelijke bewaarplichten bestaan die het tegendeel bewijzen.

5) Rechten van de betrokkene
5.1 Het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming verleent u de volgende rechten (rechten op informatie en interventie) ten aanzien van de voor de verwerking verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij wordt verwezen naar de vermelde rechtsgrondslag voor de respectieve voorwaarden voor de uitoefening van deze rechten:
- Recht op informatie overeenkomstig artikel 15 DSGVO;
- Recht op rectificatie overeenkomstig art. 16 DSGVO;
- Recht op wissen overeenkomstig art. 17 DSGVO;
- Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig art. 18 GDPR;
- Recht op informatie overeenkomstig artikel 19 GDPR;
- Recht op gegevensportabiliteit overeenkomstig art. 20 GDPR;
- Recht om toestemming in te trekken verleend overeenkomstig artikel 7, lid 3, GDPR;
- Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig artikel 77 van de GDPR.
5.2 RECHT VAN BEZWAAR
INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING OP BASIS VAN ONS HOGER GERECHTVAARDIGD BELANG, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST OP GRONDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE.
INDIEN U UW RECHT VAN VERZET UITOEFENT, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS STOPZETTEN.
WIJ GEBRUIKEN GEEN PERSOONSGEGEVENS VOOR RECLAMEDOELEINDEN.


6) Duur van de opslag van persoonsgegevens
De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald door de respectieve rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en - indien relevant - bovendien door de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen op grond van het handels- en belastingrecht).

Als er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of quasi-wettelijke verplichtingen op grond van art. 6, lid 1, lit. b DSGVO, worden deze gegevens routinematig gewist nadat de bewaartermijnen zijn verstreken, mits ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of het initiëren van de overeenkomst en/of er van onze kant geen legitiem belang is om ze te blijven opslaan.
Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van art. 6(1)(f) DSGVO, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn of haar recht op bezwaar uitoefent op grond van art. 21(1) DSGVO, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Tenzij anders aangegeven in de andere informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens anderszins gewist wanneer zij niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt.

Impressum       Privacy     Afbeeldingen: www.pixabay.com