HOME 1    svensk    HOME 2


Dataskydd


Med följande dataskyddsbestämmelser vill vi informera dig om typen, omfattningen och syftet med de personuppgifter som samlas in och behandlas av dig inom ramen för denna internetnärvaro samt om dina rättigheter.

Ansvarig för dataskyddet enligt art. 4 nr 7 i EU:s dataskyddsförordning (DSGVO):

Dr. Harald Renner
Nordstr. 11
D-34630 Gilserberg
Tyskland

Vilka uppgifter vi samlar in och behandlar

a) Logguppgifter

När du besöker vår webbplats eller använder våra tjänster överför den enhet med vilken du går in på webbplatsen loggdata (anslutningsdata) till våra servrar. Loggdata omfattar IP-adressen för den enhet du använder för att komma åt webbplatsen eller tjänsten, webbläsaren du använder för att komma åt den, den webbsida du besökte, din systemkonfiguration samt datum och tid. Vi lagrar IP-adresser endast i den utsträckning som krävs för att tillhandahålla våra tjänster. I annat fall raderas eller anonymiseras IP-adresserna. Vi lagrar din IP-adress när du besöker vår webbplats och IP-adresserna för besökarna på din webbplats i högst sju dagar för att kunna känna igen och förhindra attacker.

b) Cookies

Vi använder cookies på olika ställen på vår webbplats. Detta är små identifierare som en server lagrar på den enhet som du använde för att komma åt vår webbplats eller våra tjänster. De innehåller information som kan hämtas när du får tillgång till våra tjänster och därmed möjliggöra en effektivare och bättre användning av vår webbplats.
Vi använder permanenta och så kallade sessionscookies. Det raderas redan sessionscookies när du stänger din webbläsare. Permanenta cookies finns kvar på din slutenhet tills de inte längre behövs för att uppnå sitt syfte och raderas.
Cookies förbättrar våra tjänster. De används för att samla in statistiska värden om vår webbplats, till exempel antalet besökare.
Du kan förhindra att cookies sätts genom en lämplig inställning i din webbläsare och därmed motsätta dig att cookies sätts. Cookies som redan har ställts in kan raderas via en webbläsare eller andra programvaror. Detta är möjligt i alla vanliga webbläsare.

Dina rättigheter som registrerad person

Som registrerad har du följande rättigheter när det gäller dina personuppgifter gentemot oss. De har:

Rätt att få tillgång till de kategorier av uppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, lagringstiden och eventuella mottagare. (Art. 15 DSGVO).
En rätt till rättelse eller radering av felaktiga eller ofullständiga uppgifter. (artikel 17 i DSGVO).
Rätt till begränsning av behandlingen i den mån en radering inte är möjlig eller omtvistad. (artikel 18 i DSGVO).
Rätt att invända mot behandlingen om databehandlingen har utförts på grundval av ett legitimt intresse. (Artikel 21.1 i DSGVO).
En rätt att återkalla ett samtycke som getts med verkan för framtiden. (artikel 7.3 i DSGVO).
Rätt till dataportabilitet i ett gemensamt format. (artikel 20 i DSGVO).
Du kan också klaga till en tillsynsmyndighet för dataskydd om vår behandling av dina personuppgifter, särskilt i den medlemsstat där du har din vanliga vistelseort, din arbetsplats eller den plats där du misstänks ha begått en överträdelse. (Art. 77 DSGVO).
Överföring av uppgifter till tredjeländer utanför EU

All information som ges ovan kommer att behandlas på servrar inom Europeiska unionen. Dina uppgifter kommer endast att överföras till eller behandlas i tredjeländer om detta föreskrivs i lag och en lämplig nivå av uppgiftsskydd garanteras i tredjelandet.

Utlämnande av uppgifter

Vi vidarebefordrar inte dina personuppgifter till tredje part.

Tryck     Dataskydd     Bilder: www.pixabay.com